Privacy policy

Privacy policy Huisdieren Cadeaubon

Huisdieren Cadeaubon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij waarborgen uw privacy, gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot de minimaal benodigde gegevens voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als die nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u hierover vragen heeft of contact wenst, dan kunt u hiervoor de contactgegevens onder aan deze pagina gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens bij bestellingen via de website

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de levering van de bestelde Huisdieren Cadeaubon;
 • Om vragen te kunnen beantwoorden over uitgifte- en inleverpunten, de waarde op de cadeaukaart, de werkwijze en het activeren van de cadeaukaart en de vervaldatum.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de overeenkomst tot levering van een of meerdere Huisdieren Cadeaubonnen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • betaalgegevens.

De bestelgegevens worden gedurende 7 jaar bewaard in de orderadministratie. Financiële gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens bij zakelijke bestellingen

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de levering van de bestelde Huisdieren Cadeaubonnen;
 • Om vragen te kunnen beantwoorden over uitgifte- en inleverpunten, de waarde op de cadeaukaart, de werkwijze en het activeren van de cadeaukaart en de vervaldatum.

Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de zakelijke overeenkomst tot levering van een of meerdere Huisdieren Cadeaubonnen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • naam bedrijf;
 • adres (bedrijf);
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • betaalgegevens.

De bestelgegevens worden gedurende 7 jaar bewaard in de orderadministratie. Financiële gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van het contactformulier

Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers van het contactformulier ten behoeve van de doelstelling:

 • informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het indienen van het contactformulier via de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • aankoopgegevens.

Na beantwoording van de door u gestelde vraag bewaren wij uw persoonsgegevens nog maximaal gedurende één jaar.

Cookies

Huisdieren Cadeaubon gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om uw bezoek aan onze website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

We gebruiken deze instrumenten om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser-type en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webbouwers die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Functionele cookies

Huisdieren Cadeaubon plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Huisdieren Cadeaubon maakt gebruik van analytische cookies, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat nodig is voor uitvoering van de beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van onze website;
 • onze financiële administratie;
 • onze orderadministratie;
 • bezorging van de Huisdieren Cadeaubon.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan buiten de EU gevestigde partijen.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) behalve bij schriftelijke toestemming door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld:

 • alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers kennen het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de van u ontvangen persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook mag u de door u verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u om een legitimatie vragen voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming daarvoor, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hierover direct contact opnemen. Wij spannen ons optimaal in er samen met u uit te komen, maar lukt dat niet, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder op gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u nog vragen over ons Privacy Statement? Neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Nationale Tuinbon / Huisdieren Cadeaubon
Postbus 762
3700 AT  ZEIST
Privacy@nationale-tuinbon.nl